روغن خوراکی هم گران شد

ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت روغن مایع و جامد موافقت کرد. براساس تصمیم این ستاد کلیه روغن‌های مایع 12درصد و کلیه روغن‌های جامد و نیمه جامد 14درصد گران خواهد شد.