بهای شفاف‌سازی

«به وقتش صحبت خواهم کرد»؛ این واکنش سیدمحمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران است پس از آنکه آخر هفته گذشته دادگاه کیفری او را به  6‌ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.