17
شنبه 27 بهمن 1397
شماره 7603
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از مرکز طب تسکینی در بیمارستان فیروزگر

لبخندی برای مبارزه با مرگ

گزارش
صدای دست‌زدن‌های ممتد و شادی و خنده‌های از ته دل، تمام راهروی کوچک اما پر از بیمار را فرا گرفته است؛ بیمارانی که اگرچه سال‌هاست با درد سخت سرطان خوگرفته‌اند، اما برای دقایقی گویی فراموش می‌کنند که چه دردی در پس چهره‌های رنگ پریده‌شان نهفته است.