عاشورا در ادامه بعثت و غدیر

ما در تشیع 4سرمایه گرامی و ارزشمند داریم که نام آنها بعثت است و غدیر، عاشورا و انتظار. این 4سرمایه باید جمعیت ما را پویا، کوشا و فعال نگاه دارد.