مهربانی به رنگ نارنجی

سرپرست بنیاد نیکوکاری «دست‌های مهربان»درکرمانشاه : اکنون در استان ۶۴ خانواده را تحت حمایت داریم و تا ماه‌های آینده این تعداد را به ۷۵ خانواده خواهیم رساند
بنیاد نیکوکاری «دست‌های مهربان» 12سال است که به طور رسمی فعالیت خود را با هدف حمایت و توانمندسازی کودکان و زنان بدسرپرست یا خودسرپرست آغاز کرده است.