باغ همسایه

عجیب است که می‌بینیم هر آدمی به‌ناگزیر همان رسم و راه زندگی خودش را تکرار می‌کند، حالا هر جا که می‌خواهد باشد.