بله آقا، عروسی ست!

یک استادی داشتیم خیلی حرف‌های خوبی نمی‌زد. یعنی چون کلاس خصوصی بود و ایشان هم اهل دل، فکر می‌کرد باید خیلی عمیق شود و همین باعث می‌شد زیاد فرو برود در اصل قضیه.