2 گزینه برای تأمین حقابه دریاچه ارومیه
مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: برای تأمین حقابه دریاچه ارومیه باید بر نقاطی غیر از محل سدها تمرکز کرد. با کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های حریم، می‌توان این مشکل را حل کرد.