پرواز در آب

آرش گوران را بیشتر به رهبری‌های متفاوتش می‌شناسند؛ در ارکستر فیلارمونیک تهران؛ ارکستری که ریشه آن را با جانش تغذیه کرده و می‌کند.