«من شهردارم» استمرار دارد

نخستین مرحله از ایده «من شهردارم» با هدف جلب مشارکت ‌شهروندان در مدیریت شهری همزمان با آغاز بودجه‌ریزی در شهرداری تهران برای سال 1402 اجرا شد.