13
سه شنبه 29 بهمن 1398
شماره 7884
همشهری پلاس
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جدول‌اعداد | 3598

اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7884

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7884