کشف اجساد ۱۸ پناهجو در کامیون

پلیس بلغارستان در جریان بازرسی یک کامیون که در اطراف پایتخت این کشور رها شده بود اجساد 18پناهجو را کشف کرد و 34نفر دیگر که اغلب وضعیت وخیمی داشتند را نجات داد.