اسرار 2جنایت در آخر هفته پایتخت

در روزهای پایانی هفته گذشته 2جنایت در پایتخت رخ داد که قربانیان آن زنی 70ساله و کارگر یک صحافی بودند.