از قرابت تا غرابت در سینمای شهرام مکری

چشم‌اندازهای بدیع یک جاده موازی
شهرام مکری از آن دست کارگردانانی است که سینما از اول در طالعش بوده است.