عددخبر / 1.4درصد

رقم کاهش تعداد موالید استان تهران در 8ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل بوده است.