چه عرض کنم که چه دیدیم

ویرایش و تدوین دوباره متن‌های قدیمی به‌گونه‌ای که مناسب خوانندگان امروز باشد در سال‌های اخیر، کم اتفاق نیفتاده است.