طرح تفصیلی منطقه۲۲ ایرادات متعددی دارد

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران برخی‌ ایرادات طرح تفصیلی جدید منطقه‌۲۲ را که بدون تأیید شورای شهر به شورای‌عالی شهرسازی ارسال و تصویب شده است، تشریح کرد.