عکس خبر/ایران

مراسم تشییع پیکر سرگرد ایرج جواهری که در اغتشاشات کرمانشاه به شهادت رسیده بودروز گذشته برگزار شد.عکس ایرنا