انگاره‌های اشتباه در خشم

عشق و خشم دو روی یک سکه نیستند
در مورد خشم اسطوره‌ها و کهن‌الگو‌های زیادی وجود دارد که از گذشته با ما بوده و گاه آن را برایمان توجیه می‌کند. در این یادداشت سعی می‌شود که در مورد هر دو رویکرد توضیح داده شود.