بازار آتی، ضربه گیر بازار نقدی
مدیرعامل بورس کالا معتقد است در تمام بازارهای مالی دنیا،  قراردادهای آتی ضربه‌گیر بازار نقدی است.