نادیده‌ گرفتن نسل جدید به بیراهه رفتن است
ایران هم مثل همه کشورهای جهان و جوامع بشری با تغییرات سریع، گسترده و عمیق در عرصه‌های گوناگون ازجمله تغییر نسل‌ها روبه‌روست