09
چهار شنبه 29 تیر 1401
شماره 8547
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شناخت نخستین گام همراهی

یادداشت
در بدنه‌ نهادهای دولتی، سازمان‌های بزرگ و بوروکراتیکی که تا امروز با مدل‌های سنتی کار می‌کردند، و سلسله مراتب در آن به‌صورت اداری پیش می‌رود، درک درستی از اینکه استارت‌آپ چیست، چطور کار می‌کند و چه کمکی به بدنه سازمان‌ها خواهد کرد، وجود ندارد.

مقاومت سازمانی در برابر استارت آپ ها

چرا سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای کاهش آمار منفی خود از استارت‌آپ‌ها حمایت نمی‌کنند؟
گزارش
آمارهای منفی و کاهش بازدهی و کیفیت کاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی گاهی آنقدر پرتکرار و بی‌فرود پیش می‌رود که هر نوع تغییر و بهبود را ناممکن و دور از دسترس نشان می‌دهد.