پیش‌بینی افزایش تولید زعفران

«برداشت زعفران امسال ۱۰۰درصد افزایشی خواهد بود.» این پیش‌بینی مسئول کمیته فرآوری شورای ملی زعفران، قطعا بهترین خبر این روزها در حوزه زعفران است. آمار تولید زعفران در 2سال گذشته به‌دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی کاهشی بوده و بعد از رکورد ۴۵۰تنی برداشت در سال آبی پربارش 98-97 هر سال تولید زعفران با درصدی از افت مواجه بوده است.