تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران1

​​​​​​​برابر تبصره یک بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که به ماده21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق شد، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌گردد.