قاب دیروز

عکسی از میدان تجریش و ساختمان داروخانه پاپاریان ارمنی در سال  1312 در ابتدای خیابان دربند، جایی که مغازه قدیمی داروخانه قرار گرفته بود، قنات آبی وجود داشت که به آن قنات پاپاریان می‌گفتند.