14
چهار شنبه 16 مرداد 1398
شماره 7730
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کمبود پزشک نداریم

خبر
اگرچه ممکن است در جاهایی کمبود پزشک احساس شود، اما این موضوع به‌دلیل آن است که نیروهای پزشکی به خوبی توزیع نشده است.
تأمین اجتماعی
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، حذف دفترچه تأمین‌اجتماعی در مراکز طرف قرارداد و پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی ازجمله موضوعاتی بود که در نخستین نشست خبری رئیس تأمین اجتماعی با اصحاب رسانه مطرح شد.

بغض کودکانه از هرات تا تهران

گزارش همشهری از مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان نشان می‌دهد که عملا این مرکز به محلی برای نگهداری کودکان افغان تبدیل شده که به امید کار از کشورشان به ایران آمده‌اند و بسیاری از آنها حتی خانواده‌ای در تهران ندارند
گزارش
از ازدحام پذیرش روزهای ابتدایی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان در مرکز یاسر خبری نیست.