80درصد مردم تلویزیون می‌بینند

معاون سیما: کاش مزدک میرزایی در این شرایط نمی‌رفت
نشست صمیمانه رسانه ملی با خبرنگاران با حضور مرتضی میرباقری، معاونت سیما باز هم شکل خبری به‌خود گرفت.