راهی‌که سی‌مرغ رفتند تا به شاه خود برسند

محمدرضا شفیعی کدکنی در مقدمه منطق‌الطیر عطار نیشابوری گذری کرده است بر معنی سیمرغ در اوستا.