جهان، امسال فاسد‌تراز پارسال

سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورهای جهان را از نظر فساد رده‌بندی کرد
کشورها در سراسر دنیا،  براساس شاخص فساد در سال2018،  بیشتر از گذشته درگیر فساد هستند و این موضوع،  دمکراسی را در کشورهای زیادی به خطر می‌اندازد.