وقتی نان، شاخص سنجش تورم می‌شود

قدمت نان به دوران نوسنگی بازمی‌گردد.