سیر صعودی آمار معلولیت در کردستان

مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی: رشد این آمار به دلیل وضعیت نامناسب جاده‌های استان است
​​​​​​​متوسط آمار ضایعات نخاعی در جهان بین 20 تا 50 نفر در یک میلیون نفر جمعیت در سال است و این آمار در ایران حدود 40 تا 50 نفر در هر یک میلیون نفر گزارش شده است