سرنوشت نامعلوم سهام عدالت

با گذشت 5سال از وعده رئیس‌جمهوری برای آزاد‌سازی‌ سهام عدالت ظرف 2ماه، هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در دست نیست.