20
دو شنبه 29 اردیبهشت 1399
شماره 7945
تجسمی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پژواک
یکی از تفاوت‌های مهم نسل امروز برخلاف گذشتگان، وجود رسانه‌ها و دنیای مجازی است.

زیبایی‌شناسی کرونایی

نگاهی نشانه‌شناسانه به ماسک‌ها
یک تشکر و قدردانی به کرونا بدهکاریم.