همدستی رسانه‌های هند با دولت علیه مسلمانان

بخش بزرگی از رسانه‌ها در هند، به انتشار اخبار جعلی درباره مقصربودن مسلمانان در انتشار ویروس کرونا دامن می‌زنند
مدتی پیش، آرناب گوسامی، یکی از معروف‌ترین مجریان هند در شبکه ریپابلیک این کشور این سؤال را با جدیت تمام در برنامه‌اش مطرح کرد: «چرا در روزهای قرنطینه، تمامی تجمع‌ها فقط نزدیک مساجد است؟»