خبر/شهر

‪ برابر تصویب شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران اجرای مجدد محدوده‌های طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا، از امروز دوشنبه 29اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود.