روش عجیب برای تولید سیمان در ماه

دانشمندان با شبیه‌سازی‌ دریافته‌اند که با استفاده از اوره موجود در ادرار انسان می‌توان سیمان مقاومی تولید کرد که قادراست در شرایط خلأ و دماهای بسیار زیاد و بسیار کم مقاومت کند
یکی از پژوهش‌هایی که سازمان فضایی اروپاESA اخیرا انجام داده، نشان داده است که با استفاده از اوره، به‌عنوان ترکیب اصلی آلی موجود در ادرار انسان، می‌توان مخلوطی شبیه به سیمان در کره‌ ماه ساخت که به استحکام زیستگاه‌های آینده قمری کمک می‌کند.