حماسه فردوسی در شاهنامه

فردوسی، فقط یک شاعر و شاهنامه تنها یک اثر ملی‌ نیست. شاهنامه میراثی برای نوع بشر است؛ میراثی که بیش از هر چیز، وجه انسانی آن زبان‌زد شده. از سوی دیگر خدمت او در پاسداشت زبان فارسی ارج‌نهادنی است، زیرا بسیاری معتقدند اگر فردوسی نبود، شاید زبان ما امروز بدین گونه نمی‌ماند. امروز، 25اردیبهشت، روز بزرگداشت سخن‌سرای ایرانی و سراینده شاهنامه؛ حماسه ملی ایران است که برای هر لحظه از زندگی بشر می‌توان شعری، بیتی، مصرعی از آن یافت که از نیک و بد، راستی و دروغ، نور و ظلمت، شادی و اندوه و نبرد با دیوان و اهریمنان می‌گوید.