با هیئت‌ها کار مشترک تعریف می‌کنیم

شهردار تهران در نشست مهرواره هوای نو در جمع اهالی هیئت و تشکل‌های دینی با اشاره به اینکه رفت‌وآمد زائران اربعین تا مرز و بعد از آن بر عهده شهرداری تهران بوده است، گفت: امسال با توان بیشتر این امر را بر عهده خواهیم گرفت.