بازار داغ پیوند کلیه

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی: قیمت فروش هر کلیه در زنجان 19 میلیون تومان است
انسان سالم محور توسعه پایدار است اما در کشور ما برای رسیدن به این توسعه راه