توزیع بسته حمایتی ۲۰۰هزارتومانی مددجویان بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور از توزیع یک مرحله بسته حمایتی به ارزش ۲۰۰هزار تومان به مددجویان بهزیستی تا پایان سال خبر داد.