کاهش12درصدی ورودی آب به پشت سدها

40درصد مخازن سدهای ایران از آب پر شده و همچنان 60درصد آنها خالی است. این یک واقعیت عریان از ذخیره آب پشت سدهاست.