تولیدکتاب صوتی با کمک هوش مصنوعی

شرکت نشر دیجیتال بوکوایر با بخش کتاب اپلیکیشن گوگل‌پلی همکاری و این امکان را ایجاد می‌کند که مخاطبان با استفاده از فناوری تبدیل متن به گفتار، کتاب صوتی تولید کنند. به گزارش بوکسلر، مشتریان بوکوایر با استفاده از فناوری گوگل می‌توانند کتاب‌های صوتی با روایت خودکار را از طریق سرویس کتاب صوتی Bookwire’s WAY ایجاد کنند.