سدهای‌کشور چقدر آب دارند؟

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب نشان می‌دهد، با سپری شدن ۲۹۰روز از سال آبی، _از ابتدای مهر 1400تا شامگاه ۱۸تیرماه1401_ میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به ۲۴.۵۹میلیارد مترمکعب رسیده .