شناسایی گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از شناسایی 120گلوگاه فساد در شهرداری پایتخت خبر داد.