یزد، شهر 4ستاره

یزد 5سال بعد از ثبت جهانی در صدر بهترین شهرهای گردشگری ایران قرار گرفته است
کمیته میراث جهانی یونسکو ۱۸تیر۱۳۹۶ بخشی از بافت تاریخی شهر یزد را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد .