بحران تولید به‌خودروی ملی سایپا رسید

سایپا: مشتریان به جای کوئیک اتوماتیک، ساینا اتوماتیک دریافت کنند
اپیدمی توقف تولید و مونتاژ خودرو با گذر از برخی خودروهای تولید مشترک فرانسوی و چینی به ‌خودروهای تولید داخل رسیده و موجب شده تا تولید برخی خودروهای داخلی که نام خودروی ملی را یدک می‌کشند نیز متوقف شود.