22
دو شنبه 14 آبان 1397
شماره 7521
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حاشیه،آزاد

در روزها و هفته‌های گذشته موضوع بخشنامه پوشش و چند اتفاق دیگر نام دانشگاه آزاد را سر زبان‌ها انداخته است
گزارش
اخیرا دستورالعملی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر نوع پوشش مجاز و غیرمجاز دانشجویان ابلاغ شده است.