24
شنبه 8 بهمن 1401
شماره 8701
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مشکل اصناف با سامانه ملی صدور مجوز چیست؟

اشاره
صدور پروانه کسب از وظایف ذاتی اتحادیه‌های صنفی است.
ویژه
نانوایی‌ها با بیش از 4هزار واحد صنفی در سطح شهر تهران، یکی از پرتعدادترین اصناف پایتخت محسوب می‌شوند.

صدور مجوز کسب در 8روز

کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع غذایی دشوارترین رویه دریافت مجوز کسب را بین اصناف دارند
گزارش
امروزه فعالیت اقتصادی نه فقط به شکل فیزیکی و واقعی بلکه در فضای مجازی نیز بدون داشتن مجوز امکان‌پذیر یا به‌عبارت بهتر، قانونی نیست و دریافت جواز یا پروانه کسب یکی از الزامات آغاز قانونمند هرگونه فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.