21
شنبه 8 بهمن 1401
شماره 8701
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مجوز؛ وزنه‌ای به پای کسب‌وکارها

یادداشت
نتایج گزارش‌های فصلی که محیط کسب‌وکار را در سراسر ایران پیمایش می‌کند نشان می‌دهد موانع موجود در فرایند دریافت مجوز همیشه یکی از 5چالش اصلی کسب‌وکارها بوده است.

امضای طلایی، بی‌اعتبار شد

با صدور اینترنتی مجوزهای کسب‌وکار، دیگر خبری از امضا و کاغذ بازی نخواهد بود
گزارش
سختگیری ممنوع! شرط و شروط حداقلی، با چاشنی وداع با امضاهای طلایی. این ماحصل یک سال فعالیت دولت سیزدهم در برداشتن موانع بر سر شروع کسب‌وکارهاست.