بازار کار استان‌ها در آیینه آمار

پراکندگی اشتغال و بیکاری در ایران به‌شدت متغیر است و جدای از میزان میانگین کشور استان‌های مختلف به‌واسطه اوضاع اقلیمی، صنعتی و وضعیت بازار، نمای متفاوتی از بازار کار را تجربه می‌کنند.